OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde)

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ


1. UŽITÍ TĚCHTO PODMÍNEK
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami („Podmínky“) se řídí všechny závazkové vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem (jak je tento pojem definován v čl. 2.1 Podmínek) a uživatelem webového portálu blankajunova.cz („Portál Poskytovatele“), který si prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes Portál Poskytovatele objedná některou z nabízených služeb („Zákazník“).
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem jsou služby Human Design – písemné rozbory, výklady, nebo koučink či vzdělávací programy uzavřené prostřednictvím Portálu Poskytovatele.
Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními Podmínek.


2. KDO JSEM A JAK MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT
Obchodní podmínky jsou platné pro tyto subjekty (dále jen „Poskytovatel“):
 Blanka Junová, IČ28945999, se sídlem v Pusté Proseči 7, Nové Pace

Služby Poskytovatele poskytované prostřednictvím Portálu Poskytovatele:
Písemné rozbory designu
Vzdělávací a naučná videa a přednášky (ve video i audio formátu)
Semináře a webináře (kurzy)
Individuální výklady a osobní konzultace
Vzdělávací programy
Případně jiné služby nabízené prostřednictvím portálů blankajunova.cz

Kontaktovat mě můžete:
emailem na adrese: blanka@blankajunova.cz
a na telefonním čísle: +420 775 892 649

Užívání Portálu Poskytovatele je zdarma. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Služby lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře prostřednictvím Portálu Poskytovatele a dalších nástrojů, které Poskytovatel používá.
Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Zákazníkovi a objednávané službě. Pokud informace o ceně služby a způsobu úhrady ceny nejsou obsaženy v prodejním formuláři, jsou vždy uvedeny na webové stránce, kde je prodejní formulář zobrazen.
Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele.
Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko obsahující slovo „Odeslat“ či „Dokončit“. Následně bude Zákazníkovi doručen potvrzující email ze strany Poskytovatele. Od tohoto momentu vznikají mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito Podmínkami. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Smlouva o poskytování služeb spočívajících v osobní konzultaci (koučink, výklady) vzniká dohodou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem o prvním termínu osobní konzultace.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Zákazník bere na vědomí, že správnost poskytovaných údajů je zásadní pro poskytovanou službu a nemůže se dovolávat vad poskytovaných služeb z důvodu chyby v poskytovaných údajích.
Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
Poskytovatel je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si Zákazník objednal a Zákazník se zavazuje Službu převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu.
Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – správný a aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.
Smlouva zaniká splněním závazku Poskytovatele dodat službu podle čl. 5 Podmínek a splněním závazku Zákazníka zaplatit cenu podle čl. 4 Podmínek.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena služeb je uvedena v objednávkovém (prodejním) formuláři u vybrané služby nebo na webové stránce obsahující prodejní formulář na Portálu Poskytovatele.
Poskytovatel cenu za objednané služby vyúčtuje na základě daňového dokladu – faktury.
Cenu služeb hradí Zákazník bezhotovostně způsobem, a to na účet uvedený na faktuře. 
Cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li dohodnuto jinak. Závazek Zákazníka uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

5. DODÁNÍ SLUŽBY
Poskytovatel je povinen dodat Zákazníkovi objednanou službu prostřednictvím emailu na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávkovém (prodejním) formuláři do třiceti (30) dnů ode dne splatnosti faktury za objednané služby, není-li dohodnuto jinak, a to pouze za podmínky, že Zákazník uhradil celou cenu.
Dnem dodání služby se rozumí den odeslání vybrané služby na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v prodejním (objednávkovém) formuláři. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Poskytovatele na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v prodejním (objednávkovém) formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
Dodání služby prostřednictvím emailu Poskytovatel provádí zdarma. Náklady související s realizací přístupu k emailové schránce Zákazníka a používáním domén Portálu Poskytovatele (zejména náklady na internetové připojení) nese Zákazník sám.


6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
Služby, které Poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní poskytuje včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
Současně s dodáním služby poskytuje Poskytovatel i výhradní, nepřevoditelné, časově, místně a co dopočtu neomezené oprávnění (licenci) k užití dodané služby, není-li dohodnuto jinak.


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. ode dne odeslání obchodního (objednávkového) formuláře prostřednictvím Portálu Poskytovatele.
Zaplacením ceny za služby v průběhu lhůty pro odstoupení Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel splnil svůj závazek ze smlouvy o poskytování služby, tj. aby dodal Zákazníkovi objednanou službu dříve než uplyne lhůta pro odstoupení.
Zákazník bere na vědomí, že v případě, že Poskytovatel dodal Zákazníkovi službu ve smyslu čl. 7.4 Podmínek před uplynutím lhůty pro odstoupení, nemá právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit podle čl. 7.1 Podmínek.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb podle čl. 7.1 Podmínek, pokud bylo objednanou službou vzdělávací video nebo webinář.
Zákazník i Prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit, jestliže druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl. Pokud již došlo k plnění smlouvy ze strany Poskytovatele, má Postupitel právo na vydání bezdůvodného obohacení do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Bezdůvodné obohacení představuje cenu obvyklé v daném místě a čase za obdobné služby. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že cena za služby Poskytovatele je cenou obvyklou. Pokud již došlo k plnění smlouvy ze strany Zákazníka, je Poskytovatel povinen vrátit cenu Zákazníkovi do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení.
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smlouvy a těchto Podmínek považuje:
prodlení Zákazníka s úhradou ceny více jak čtrnáct (14) dnů po době splatnosti;
porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany Zákazníka.
Je-li společně se službou poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen poskytnutý dárek vrátit Poskytovateli.
Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o poskytování služby odstoupit v případě, že nastane okolnost nezávislá na vůli Poskytovatele, která mu poskytnutí služby podle smlouvy znemožní (nemoc Poskytovatele, dlouhodobý technický výpadek apod.).


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že služby jsou poskytovány bezvadně. Služby jsou vadné, pokud neodpovídají objednávce (smlouvě).
Jakoukoliv vadu je Zákazník povinen písemně oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin ode dne dodání služby, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.
Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno Zákazníka, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis vady.
Obratem po obdržení oznámení o závadách Poskytovatel informuje Zákazníka o následném postupu.
Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. V závislosti na druhu vad, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, plněním bez vad či vrácením zaplacené ceny.
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv vady způsobené v důsledku nesprávných informacích sdělených Zákazníkem.


9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Všechny naše služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace získané prostřednictvím služby nebo informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Nejsme jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch a zdravotní i psychický stav je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
Zákazník bere na vědomí, že při užívání služeb může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv. Služby jsou určeny zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Služby mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.


10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE
Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději dva (2) dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
Online přihlášky jsou ze strany Poskytovatele potvrzovány na email, který byl uveden Zákazníkem na prodejním formuláři. Teprve potvrzením ze strany Poskytovatele se uzavírá smlouva o poskytnutí služby. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní Poskytovatele. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je uvedena na prodejním formuláři nebo na webové stránce, která prodejní formulář obsahuje.
Povinnost dodat službu vzniká dne v místě a hodinu, kdy se má seminář konat.
Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře do data splatnosti uvedeném na faktuře, a to převodem na účet Poskytovatele.
Poskytovatel si po předchozí konzultaci vyhrazuje umožnit úhradu ceny za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží Zákazník daňový doklad u prezence.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má Zákazník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jinou službu Poskytovatele za stejnou cenu.
Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé Zákazníkům.
Odesláním prodejního formuláře uděluje Zákazník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.
Rádi bychom vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
Účastníci semináře nejsou oprávněni pořizovat jakékoliv audio a/nebo video nahrávky semináře a tyto užívat v rozporu s autorským zákonem.
Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků končí 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
Storno podmínky
Žádost a zrušení / odhlášení zašlete emailem na adresu blanka@blankajunova.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiné služby z nabídky Poskytovatele v plné ceně semináře.
Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50% ceny semináře.
Peníze vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 3 dny přede dnem konání semináře bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Dále účastníkovi vzniká povinnost nahradit Poskytovateli náklady spojené se zrušením účasti.
Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.


11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ÚHRADU VE SPLÁTKÁCH
Prodej na splátky je umožněn pro nákup vzdělávacích produktů označených Poskytovatelem.
Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše, je uveden na Portálu Poskytovatele.
Možnost hrazení ceny ve splátkách si Zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí splátky řádně a včas.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím Portálu Poskytovatele se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl objednávkový formulář prostřednictvím Portálu Poskytovatele odeslán. Pokud právní vztah založený smlouvou se Zákazníkem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Strany se dohodly, že jakoukoliv písemnou komunikaci si budou doručovat e-mailem nebo prostřednictvím pošty podle volby odesílatele, a to na e-mailové nebo poštovní adresy uvedené v těchto Podmínkách (pokud jde o odručování Poskytovateli) nebo v prodejním formuláři, případně oznámené Zákazníkem (pokud jde o doručování Zákazníkovi).
Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Poskytovatel tímto zákazníka informuje, že spory mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz).
Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.
Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 21.5.2024